McPherson Bipolar Forceps ( European Fitting & Non Stick )

Jewellar Bipolar Forceps ( EUROPEAN FITTING & NON STICK )

Adson Bipolar Forceps ( EUROPEAN FITTING & NON STICK )

Straight Bipolar Forceps ( EUROPEAN FITTING & NON STICK )

Bayonet Bipolar Forceps ( European Fitting & Non Stic Tip )